Clijverstraat 42, 4381 PX Vlissingen
Levering, onderhoud én reparatie!

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden


Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten gesloten met Fastworld computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen, word door Fastworld Computers expliciet van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer dit schriftelijk aan de klant is bevestigd.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar op de website van Fastworld Computers: www.fastworld.nl

Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1 Alle offertes van Fastworld Computers, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voort nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootste zorg samengesteld. Geringe afwijkingen inde door Fastworld Computers verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Fastworld Computers te verrichten wezenlijk andere prestatie. Fastworld Computers behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang, aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Fastworld Computers.
3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in een van de vestigingen van Fastworld Computers: inclusief BTW; in Euro, exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructie.
4.2 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Fastworld Computers geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de klant, die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 3 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Fastworld Computers bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met(buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 25% van de onbetaalde factuur met een minimum van EURO 750,--
4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De klant is zonder schriftelijke toestemming van Fastworld Computers, niet bevoegd een verschuldigde factuur in gedeelten te voldoen.
4.4 Fastworld Computers is gerechtigd, bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, door middel van een aan de klant gerichte schriftelijke verklaring tot terugvordering van de geleverde kosten over te gaan.
4.5 In geval van ontbinding van de koop, wegens niet-nakoming door de klant, is de schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de dagprijs ten dage van de niet-nakoming, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen in het geval meer schade is geleden.
4.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico
5.1 De goederen zijn voor risico van de klant van de aflevering af vanaf de vestiging van Fastworld Computers. Derhalve blijft de klant de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de goederen door een oorzaak die niet aan Fastworld Computers kan worden toegerekend.
5.2 Fastworld Computers is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

 

Openingstijden

De openingstijden van onze winkel:
 

Maandag
t/m vrijdag

 
Zaterdag :

 

19.00 uur - 2100uur

gesloten

 

 

Vragen? Neem contact op via:

 

Tel: 0118-491460

 

Vanaf 1 maart 2016 zijn wij hier te vinden !

 Clijverstraat 42
4381 PX

te Vlissingen